• Akademia Rodzica

   • POMOC MATERIALNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

   • 1. „WYPRAWKA SZKOLNA” – dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na sytuację materialną (dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera).
    Termin składania wniosków zostanie wkrótce podany.


    2. STYPENDIUM SZKOLNE – przysługuje uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji
    materialnej (miesięczny dochód netto na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł). Termin składania wniosków wraz z dokumentami poświadczającymi trudną sytuację: 17 września 2018 r.


    3. ZASIŁEK SZKOLNY – dla uczniów, którzy nagle i przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Termin składania wniosków wraz z dokumentami poświadczającymi trudną sytuację: 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

     

    Wnioski o wyprawkę, stypendium i zasiłek można złożyć u pedagoga szkolnego. Wzory wniosków o stypendia i zasiłki są dostępne na stronie Biura Edukacji M. St. Warszawy w zakładce „Dla ucznia i rodzica/ Pomoc socjalna dla uczniów”. Wzór wniosku o wyprawkę szkolną oraz termin jego składania będzie dostępny również na stronie Biura Edukacji po podpisaniu rozporządzenia w tej sprawie.

     

    4. „RODZINA 500 PLUS” – przyjmowanie wniosków o  ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus. Termin składania wniosków: 14 września 2018 r.

     

    5. „DOBRY START” – przyjmowanie wniosków o  ustalenie prawa do świadczenia dobry start. Termin składania wniosków: 14 września 2018 r.

     

    Wnioski o przyznanie świadczeń 500 plus i dobry start można złożyć u pedagoga  lub psychologa szkolnego.