•  

    Tytuł projektu:

    "Klucz do potęgi"

     

    Dane projektu:

    Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

    Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

    Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

    Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.10.2019

     

    Wartość projektu: 704 726,25 zł.

    Kwota dofinansowania: 669 349,25 zł.

     

     

    Cel główny: rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół nr 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 48 
    w Warszawie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 459 uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 85 nauczycieli oraz tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK.

     

    Grupa docelowa: 459 uczniów (279 dziewcząt, 180 chłopców) i 85 nauczycieli (71 kobiet, 14 mężczyzn) Zespołu Szkół nr 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 48 w Warszawie.

     

    Wybrane działania realizowane w projekcie:

    • zajęcia informatyczne: bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, robotyka, MS Excel 
     w biznesie;
    • zajęcia matematyczne np. koło zainteresowań matematyką, wyrównawcze z matematyki;
    • zajęcia rozwijające postawy innowacyjności i kreatywności, umiejętność pracy 
     w grupie w tym rozwijanie uzdolnień przedsiębiorczych;
    • zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych np. przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia wyrównawcze z chemii, geografii, chemia i biologia w doświadczeniach.
    • zajęcia językowe np.: język angielski, język hiszpański, język niemiecki zawodowy, język francuski.
    • szkolenia dla nauczycieli np.:
     • TIK w szkole - wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć;
     • Prezentacja PREZI – kurs podstawowy i zaawansowany;
     • Kurs montażu filmowego;
     • Nauczanie metodą eksperymentu.

     

    Zakupy realizowane w projekcie m.in:

    • 41 Laptopów wraz z oprogramowaniem,
    • 4 projektory multimedialne,
    • 3 zestawy interaktywne (tablica interaktywna + projektor multimedialny) wraz z oprogramowaniem do tablic interaktywnych,
    • 10 zestawów klocków do robotyki: Lego WeDo i Lego Mindstroms ev3,
    • 2 kamery i aparat fotograficzny,
    • Dygestorium laboratoryjne,
    • Wizualizer,
    • Mikroskop z kamerą,
    • Pomoce dydaktyczne i wyposażenie sali przyrodniczej m.in.: zestaw do klasyfikacji skał i minerałów, zestaw do badania powietrza w walizce terenowej, walizka Eko – badacza Ekolabbox, stacja meteorologiczna, zestaw skał i minerałów, zestaw ekologiczny do badania wody,
    • Gry planszowe dla uczniów rozwijające kompetencje matematyczne oraz postawy niezbędne na rynku pracy tj. kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej,
    • Zakup podręczników i słowników na zajęcia językowe.

     

    Wartość zakupów zaplanowanych dla szkół w projekcie to 171 210,00 zł.