• REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Chwytam zmianę.”
    Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1
    1. Projekt pt. „Chwytam zmianę.”, nr RPMA.10.03.03-14-5891/16 jest realizowany przez Dzielnicę Śródmieście m.st.
    Warszawy w partnerstwie z firmą EXPLO Barbara Ochman Wiktor Siegel Sp.J.
    2. Projekt jest realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu,
    Działania 10.3, Poddziałania 10.03.03. Doradztwo edukacyjno- zawodowe w ramach ZIT
    3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
    4. Szczegółowe informacje związane z projektem znajdują się na stronie: www.srodmiescie.warszawa.pl
    5. Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2018 r.
    6. Obszar realizacji projektu obejmuje Dzielnicę Śródmieście m. st. Warszawy
    7. Do projektu przystąpiło 11 dzielnicowych szkół, w tym osiem gimnazjów oraz trzy zespoły szkół ponadgimnazjalnych:
    tj. ZS Poligraficznych ul. Stawki 14, ZS Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, ul. Stawki 10, Gimnazjum Nr 34 ul. Klonowa 16,
    Gimnazjum Nr 37 ul. Niska 5, Gimnazjum Nr 39 ul. Hoża 11, Gimnazjum Nr 40 ul. Drewniana 8, Gimnazjum Nr 166 ul.
    Czerniakowska 128.
    8. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:
    a) Studia podyplomowe dla 15 nauczycieli
    b) Szkolenie dla nauczycieli z kompetencji trenerskich dla 30 osób (3 grupyx16h)
    c) Szkolenie dla nauczycieli z kompetencji komunikacyjnych dla 20 osób (2 grupyx8h)
    d) Szkolenie dla nauczycieli z kompetencji prezentacyjnych dla 32 osób (4 grupyx8h)
    e) Szkolenie dla nauczycieli -Coaching w pracy doradcy zawodowego dla 63 osób (7 grupx16)
    f) Szkolenie dla nauczycieli z kompetencji mentoringowo – doradczych dla 22 osób (2 grupyx8h)
    g) Szkolenie dla nauczycieli z motywowania ucznia dla 39 osób (3 grupyx8h)
    h) Szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania technologii informatycznych i multimediów dla 9 osób (1 grupax8h)
    i) Szkolenie dla nauczycieli z kompetencji diagnozowania umiejętności uczniów dla 66 nauczycieli (11 grupx8h)
    j) Szkolenie dla nauczycieli z umiejętności diagnozowania potrzeb edukacyjnych rynku pracy i pracodawców dla 44
    osób
    (4 grupyx8h)
    k) Szkolenie dla nauczycieli – Narzędzia pracy doradcy zawodowego dla 16 osób (2 grupyx16h)
    l) Szkolenie dla uczniów – zajęcia grupowe z doradcą zawodowym – 398 h (5,5 h/grupę)
    m) Szkolenie dla uczniów – zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym- 600h (1h/osobę)
    n) Spotkania z przedsiębiorcami w szkołach gimnazjalnych ( 8 spotkań)
    o) wizyty studyjne uczniów szkół gimnazjalnych w przedsiębiorstwach (8 wyjazdów)
    p) Organizacja Punktów Informacji i Kariery SPInKA w siedmiu szkołach:
    q) Organizacja dwóch edycji konkursu „Jaka praca się opłaca?” (wrzesień/październik 2017, wrzesień/październik 2018
    r) Organizacja śródmiejskich targów pracy „Zawodowcy w gimnazjum” (styczeń –maj 2018)
    9. Niniejszy regulamin określa kryteria rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie.
    Rozdział II WARUNKI UCZESTNICTWA § 1
    1. Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby będące: a/ nauczycielami szkół, które przystąpiły do projektu „Chwytam
    zmianę.”, b/ uczniami szkół, które przystąpiły do projektu „Chwytam zmianę.”
    2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 15 nauczycieli na studia podyplomowe, 135 nauczycieli na kursy
    dokształcające oraz 1200 uczniów na zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego, w tym 34 uczniów z
    niepełnosprawnością.
    3. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek spełniających kryteria zawarte w pkt. 2 ppkt.b, aby
    możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.
    Rozdział III REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
    § 2 Dokumenty rekrutacyjne
    1. Kandydaci/-ki na Uczestników projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach rekrutacji.
    a) Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami o przystąpieniu do projektu
    b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    c) w przypadku osób z niepełnosprawnością – Uczestnik okazuje orzeczenie o niepełnosprawności i wypełnia
    oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia. Komisja nie zatrzymuje i nie kopiuje orzeczenia.
    2. Treść regulaminu i wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w biurze projektu oraz umieszczone na stronie
    Beneficjenta i na stronach internetowych szkół, które przystąpiły do projektu.
    3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
    § 3 Przebieg procesu rekrutacji
    1. W projekcie mogą brać udział uczniowie i nauczyciele szkół wskazanych w § 1 ust. 7.
    2. W ramach projektu „Chwytam zmianę.” zostanie przeprowadzony nabór: a/ nauczycieli na studia podyplomowe.
    b/ nabór nauczycieli na szkolenia dokształcające.
    c/ nabór uczniów na zajęcia indywidualne i grupowe doradztwa edukacyjno – zawodowego.
    Szczegółowe informacje na temat naborów, w tym terminy, będą przekazywane bezpośrednio w szkołach objętych wsparciem
    przez Koordynatorów Szkolnych.
    3. Informacja o naborach przygotowana przez Koordynatora Projektu zostanie przekazana:
    a/ nauczycielom - Dyrektor Szkoły b/ uczniom nauczyciele i wychowawcy za
    pośrednictwem Koordynatora Szkolnego.
    4. Dokumenty rekrutacyjne można składać:
    a/ nauczyciele – osobiście u Dyrektora Szkoły b/ zbiorcze listy z poszczególnych klas sporządzone przez nauczycieli
    lub wychowawców u Koordynatorów Szkolnych.
    5. O przyjęciu do projektu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
    6. Rekrutacja składa się z następujących etapów:
    a) ogłoszenie zasad i terminu naboru
    b) składanie dokumentów rekrutacyjnych,
    c) ocena formalna
    i. Ocenę formalną przeprowadzi Koordynator Szkolny w przypadku uczniów oraz Dyrektor Szkoły w przypadku
    nauczycieli.
    ii. Na etapie oceny formalnej weryfikowana będzie kompletność wszystkich dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez
    Kandydata/kę na Uczestnika/czkę projektu wymienionych w rozdziale § 2 i kwalifikowalność wg zasad wymienionych
    w § 1 i 3 Regulaminu.
    d) ocena merytoryczna dla uczniów wg kryteriów: najniższa średnia z ocen (1 pkt), zameldowanie poza Warszawą (1
    pkt), niepełnosprawność (1 pkt).
    e) ocena merytoryczna dla nauczycieli wg kryteriów: liczba lat doświadczenia zawodowego nauczyciela (preferowany
    jest krótszy staż) – 1 pkt.
    f) kryteria z pkt. 5 lit. d) i e) będą brane pod uwagę tylko w przypadku zgłoszenia się liczby chętnych przekraczającej
    liczbę miejsc.
    8. Utworzona zostanie lista rezerwowa do projektu.
    9. Osoby z list rezerwowych będą na początku listy przyjętych zgłoszeń w następnym roku, jeśli złożą ponowne
    zgłoszenie do udziału w projekcie. Złożenie nowego zgłoszenia musi nastąpić w trakcie czasu trwania rekrutacji. Brak
    zgłoszenia powoduje wykreślenie z listy osób zgłoszonych do projektu.
    10. Przed rozpoczęciem zajęć zostanie przeprowadzona analiza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
    psychofizycznych uczniów/uczennic w celu dostosowania szczegółowego zakresu wsparcia i formy działań.
    11. W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu na jego miejsce wejdzie osoba z listy rezerwowej.
    12. W przypadku braku zainteresowania uczestnictwem zorganizowane zostaną spotkania z uczniami i rodzicami nt.
    Projektu i dodatkowa rekrutacja.
    13.
    14. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania oraz
    niedyskryminacji wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie, w tym dostępności dla osób z
    niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn poprzez:
    a/ wsparcie osób, u których zdiagnozowano potrzebę doskonalenia w celu rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych, b/
    zapewnienie dostępności wsparcia dla osób wychowujących dzieci – wsparcie będzie udzielane w terminach dostosowanych
    do ich potrzeb,
    c/ realizację zajęć w miejscach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz wykorzystanie materiałów i metod
    dostosowanych do ich potrzeb (materiały szkoleniowe i metody szkoleniowe będą przystosowane do potrzeb osób z
    niepełnosprawnością, np. druk powiększony, zgodność z WCAG 2.0) – jeżeli w projekcie pojawią się osoby z
    niepełnosprawnością.
    d/ poinformowanie wychowawców klas o potrzebie objęcia szczególnym wsparciem uczennic – zachęceniu ich do udziału w
    zajęciach. W sytuacji, gdy uczennica będzie uczestniczyła w zajęciach, w którym na liście będą przede wszystkim uczniowie,
    prowadzący zostanie zobowiązany przez Koordynatora do uważnej obserwacji i reakcji na oznaki zniechęcenia czy braku
    poczucia komfortu.
    15. Kandydaci/ki do udziału w projekcie, którzy złożyli/ły dokumenty rekrutacyjne, jednakże nie zakwalifikowali/ły się do
    projektu (np. odpadli na etapie oceny formalnej) mogą aplikować do projektu ponownie, ale tylko i wyłącznie w przypadku
    uruchomienia kolejnych naborów zgodnie ze wszystkimi zasadami dotyczącymi rekrutacji określonymi w niniejszym
    Regulaminie oraz wg kryteriów zawartych w § 3 pkt 6 a/ i b/.
    Rozdział IV ZAKRES WSPARCIA
    § 1
    1.W ramach projektu zaplanowane zostały następujące rodzaje działań:
    a) organizacja studiów podyplomowych dla 15 nauczycieli, w wyniku których nauczyciele uzyskają kwalifikacje doradcy
    edukacyjno - zawodowego zgodne z ustawą o systemie oświaty oraz warunkami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra
    Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…), a
    szczególnie § 22 pkt. 1 i 2.
    b) organizacja szkoleń dla 135 nauczycieli, którzy mogą wybrać udział w szkoleniach wymienionych w Rozdz.I §1 pkt. 8
    ppkt. b)-k) zgodnie ze zgłoszonym w trakcie naboru zapotrzebowaniem;
    c) organizacja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których Uczestnik/Uczestniczka otrzyma informacje o
    zawodach deficytowych, orientacyjnych zarobkach i wymaganym wykształceniu oraz pomoc w opracowaniu c.v. i listu
    motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej oraz informacje o możliwościach zatrudnienia na lokalnym rynku
    pracy;
    d) doradztwo grupowe (średnio 5,5h/grupę): trening w formie ćwiczeń z doskonalenia umiejętności miękkich –
    kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność zarządzania,
    poprzedzony indywidualną diagnozą potrzeb;
    e) indywidualne doradztwo edukacyjno- zawodowe (1 h/os): określenie osobowości i predyspozycji za pomocą testów,
    opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjno – zawodowej, reagowanie na specjalne potrzeby Uczestnika/czki;
    2.Materiały szkoleniowe zapewnią:
    a) dla nauczycieli – Partner Projektu – materiały szkoleniowe drukowane np. prezentacje, zestawy szkoleniowe
    (długopis, notatnik, teczka) oraz bezpłatne materiały edukacyjne pozyskane z otwartych licencji na płytach DVD; materiały te
    będą też umieszczone na dedykowanym portalu internetowym;
    b) dla uczniów –Lider Projektu - materiały edukacyjne drukowane, płyty DVD; dla szkół – Lider Projektu - wyposażenie
    punktów SPInKa – zgodne ze złożonym w Diagnozie zapotrzebowaniem, zapisane we Wniosku Nr RPMA.10.03.03.145891/16
    do MJWPU.
    3. Organizacja Śródmiejskich Targów Pracy, które pozwolą zgromadzić i zapoznać uczniów z ofertami lokalnych
    pracodawców.
    4. Dwie edycje konkursu dot. przedsiębiorczości pt. Jaka praca się opłaca, mających pobudzić inwencję uczniów
    ,sprawdzić w praktyce pozyskaną wiedzę, zaciekawić tematem przedsiębiorczości i widomego wyboru drogi zawodowej.
    Rozdział V OBOWIĄZKI
    §1 Obowiązki Uczestników
    1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do:
    a) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
    b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
    c) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika/czki Projektu przewidziane w ramach d)
    przystąpienia do egzaminów w ramach szkoleń/ kursów,
    e) punktualnego stawiania się na daną formę wsparcia,
    f) usprawiedliwienia nieobecności w Biurze projektu w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia,
    g) rzetelnego przygotowania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/ doradców,
    h) potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności,
    i) wypełniania ankiet monitorujących w trakcie trwania Projektu,
    j) uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do:
    -podpisania indywidualnej umowy przystąpienia do projektu przed przystąpieniem do studiów, -
    złożenia kopii dyplomu w ciągu 30 dni od zakończenia studiów.
    2. Informacje, o których mowa w pkt. 1 będą wykorzystywane wyłącznie do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków
    sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec IP.
    3. Uczestnicy/czki Projektu będą monitorowani podczas realizacji poszczególnych form wsparcia w projekcie.
    Warunkiem ukończenia projektu dla uczniów/uczennic jest uczestnictwo w zajęciach tj. frekwencja powyżej 80% i przystąpienie
    do testu na zakończenie semestru -
    Warunkiem ukończenia projektu dla nauczycieli/nauczycielek biorących udział w szkoleniach jest uczestnictwo w zajęciach tj.
    frekwencja powyżej 80% i pozytywny wynik testu przeprowadzanego na koniec szkolenia - min. 60% pozytywnych odpowiedzi.
    Warunkiem ukończenia projektu dla nauczycieli/nauczycielek biorących udział w studiach podyplomowych jest pozytywna
    ocena pracy dyplomowej lub egzaminu na zakończenie studiów.
    Każda nieobecność będzie wymagała przedłożenia pisemnego oświadczenia Uczestnika (w przypadku ucznia/uczennicy
    wymagane będzie pisemne oświadczenie opiekuna prawnego).
    §2 Obowiązki Organizatorów i Prowadzących
    1.Trener prowadzący szkolenia dla nauczycieli ma obowiązek:
    a) prowadzić i sprawdzać listę obecności na każdym szkoleniu.
    b) przeprowadzić testy ex-ante i ex-post na początku i na końcu każdego kursu
    c) prowadzić dokumentację swojej pracy za pomocą Karty Pracy Trenera z opisem prowadzonych zajęć i liczbą godzin; d)
    sporządzić raport po zakończeniu każdego szkolenia.
    2.Koordynator Partnera ma obowiązek:
    a) raz w miesiącu i na koniec realizacji projektu sprawdzić dokumentację wytworzoną przez Trenera i przedstawić ją
    Koordynatorowi Projektu.
    3. Na dokumentację projektową części szkoleniowej składają się ponadto: deklaracje przystąpienia do projektu dyrektorów
    szkół, dokumenty rekrutacyjne, miesięczne raporty z monitoringu, sporządzane wspólnie przez Koordynatorów Szkolnych,
    Koordynatora Partnera i Koordynatora Projektu, umowy z organizatorami studiów podyplomowych.
    4. W przypadku szkolę, których czas trwania przekracza 6 godzin w ciągu jednego dnia, Partner Projektu jest zobowiązany
    zapewnić Uczestnikom przerwę na posiłek i bezpłatny posiłek.
    5. Inne przerwy w czasie szkoleń są ustalane z Uczestnikami w trakcie szkolenia.
    6. Wszelkie zmiany terminów oraz zmiany tematów szkoleń Trener/partner projektu ma obowiązek uzgadniać z
    Koordynatorem Projektu minimum na 24 godziny przed dokonaniem zmiany.
    7. O zmianie miejsca /sali szkolenia Dyrektor Szkoły ma obowiązek poinformować Koordynatora Projektu min. Na 24 godziny
    przed szkoleniem. 8. Grafik szkoleń dla uczestników Projektu zostanie przyjęty po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku
    doradztwa edukacyjnozawodowego dla uczniów, - po zakończeniu procesu rekrutacji i wyłonieniu wykonawców usługi
    „doradztwo edukacyjnozawodowe”.
    Rozdział VI REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
    §1
    1. Rezygnacje z uczestnictwa w projekcie są możliwe w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia list osób
    przyjętych do projektu.
    2. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły w przypadku Nauczycieli lub Koordynatora
    Szkolnego w przypadku uczniów. Na wolne miejsce zostaje zakwalifikowany nauczyciel/nauczycielka i odpowiednio -
    uczeń/uczennica z listy rezerwowej zgodnie z zajmowanym miejscem na liście rezerwowej.
    3. Informacja o przyjęciu nauczyciela/nauczycielki i ucznia/uczennicy na listę uczestników projektu zostanie wywieszona
    na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie uczniowskim szkoły w ciągu 3 dni roboczych po upływie terminu rezygnacji,
    określonego w § 1 ust. 1.
    4.Rezygnacja z udziału w Projekcie po terminie wymienionym w § 1 pkt. 1 może dotyczyć tylk o zdarzeń losowych lub
    niezależnych od Uczestnika i wymaga uzasadnienia ze strony Uczestnika.
    5.Duża absencja ( powyżej 20%) zadeklarowanych Uczestników skutkuje nie wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
    6.Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy poszczególnych form wsparcia w przypadku naruszenia
    przez Uczestnika/czkę projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
    Rozdział VII Przetwarzanie danych osobowych § 1
    1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
    2. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Uczestników, jest Zarząd Województwa Mazowieckiego
    pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
    2014 - 2020; adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719
    Warszawa, na podstawie obowiązujących przepisów ustawy ochronie danych osobowych. 3. Uczestnik/uczestniczka
    projektu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
    Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    §1
    1.Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
    Funduszu Społecznego.
    2. Uczestnicy/czki projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu formach
    wsparcia.
    3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Projektu należy do Koordynatora/ki Projektu działającego z upoważnienia i w
    porozumieniu z Liderem projektu.
    4. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przypadku jego modyfikacji lub
    zmiany interpretacji.
    5. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora/ki Projektu.
    6. Lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
    7. Pozostałe elementy projektu, tj. Konkurs „Jaka płaca się opłaca” oraz Śródmiejskie Targi Pracy uregulowane zostaną
    osobnymi Regulaminami.
    8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
    9. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązuje od dnia podpisania przez Koordynatora/kę Projektu. 10 Biuro
    Projektu mieści się w siedzibie Referatu Funduszy Europejskich Wydziału Oświaty Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
    przy ul. Wspólnej 65a
    11.Niniejszy Regulamin będzie ogólnodostępny poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Lidera Projektu oraz szkół,
    które przystąpiły do Projektu.
    Załączniki do Regulaminu:
    Załącznik nr 1 – Wzór Porozumienia ze szkołami
    Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
    Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnika/czki
    Załącznik Nr 4- Karta zgłoszenia