• Najniższa liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do  Liceum w roku szkolnym 2021/2022:

    

   klasa 1a  (mat-fiz-ang)   155,9 pkt

   klasa 1b  (mat-geo-ang)   158,49pkt
   klasa 1c  (j.pol-his-wos)   153,4 pkt
   klasa 1 d  (biol- chem-mat)  156,1 pkt
   klasa 1e (j.pol-j.hiszp-j.ang)   154,9 pkt

    

   Od 23 lipca godz. 8:00 do 30 lipca godz.15:00 kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły składając w sekretariacie:


   1.  oryginał świadectwa ukończenia szkoły
   2.  oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
   .
   3.  wypełniony kwestionariusz (do pobrania ze strony)
   4.  karta zdrowia
   5.  dwa zdjęcia do legitymacji


   Dokumenty należy dostarczyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu 9:00-15:00.   Uwaga!

   wraz z oryginałami dokumentów należy dostarczyć dwa zdjęcia do legitymacji ucznia oraz kartę zdrowia.

   Uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków drogą elektroniczną na

   adres: rekrutacja.zs22@konopczynski.com

   Regulamin rekrutacji:

   Regulamin_postepowania_rekrutacyjnego_ZS_nr_22(1).pdf

   Kwestionariusz osobowy: 

   kwestionariusz_osobowy.pdf

   Wykaz placówek realizujących badania dla uczniów i kandydatów do szkół ponadpodstawowych:

   Wykaz_placowek_realizujacych_badania_lekarskie_2021.pdf

    

   Podstawa prawna:

    

   1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000493

   2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

   Rozporzadzenie_MEN.pdf

    3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe

    

   http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000059