•  

     

    Regulamin Projektu „Szkoła badaczy”

    RPMA.10.01.02-14-8057/17

     

    § 1

    Informacje o Projekcie

     

    1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe kryteria i tryb przeprowadzania naboru uczniów do Projektu „Szkoła badaczy”.
    2. Projekt, o którym mowa w punkcie 1, jest realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
    3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w Referacie Funduszy Europejskich i Analiz Warszawa, ul. Wspólna 65a.
    4. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.
    5. Okres realizacji Projektu: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
    6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
    1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt „Szkoła badaczy”, realizowany                       w ramach umowy nr RPMA.10.01.02-14-8057/17, podpisanej pomiędzy Projektodawcą, a Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
    2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin projektu „Szkoła badaczy”.
    3. Projektodawcy – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 43, 00-690 Warszawa.

    d) Uczestniku / uczestniczce projektu – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, Szkoły Podstawowej nr 12                                   im. Powstańców Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 34  im. Stanisława Dubois, Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego, Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego, Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im. Emiliana Konopczyńskiego.   
     

    § 2

    Cele projektu

    Celem Projektu jest rozwijanie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, Szkoły Podstawowej nr 12  im. Powstańców Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 34  im. Stanisława Dubois, Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego, Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego, Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im. Emiliana Konopczyńskiego.   
    kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 1721 uczniów (911 dziewcząt, 810 chłopców), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK do 31.12.2020 r.

     

    § 3

    Działania

    W ramach Projektu będą prowadzone następujące działania:

     1. Podniesienie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 220 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, poprzez realizację zajęć:
    • Koło języka angielskiego "English is easy", kl.V-VIII;
    • Klub szalonego przyrodnika kl. V-VIII;
    • Robotyka z elementami programowania kl.V-VIII;
    • Kreatywny matematyk;
    • Język obcy nie jest mi obcy kl.IV-VIII;
    • Radzę sobie z matematyką, kl. IV-VIII;
    • Mały programista - kl. I-III;
    • Operacja-kreacja;
    • Twój problem, nasza głowa;
    • Od małych oszczędności do dużej przedsiębiorczości.
     1. Zajęcia rozwijające u uczniów LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy - posługiwanie się językami obcymi:
      • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego;
      • Zajęcia z języka angielskiego poziom A2/B1;
      • Język arabski w klasach dyplomatycznych;
      • Język turecki w klasach dyplomatycznych;
      • Koło języka arabskiego;
      • Koło języka tureckiego;
      • Zajęcia z języka hiszpańskiego;
      • Zajęcia z języka francuskiego;
      • Zajęcia z języka niemieckiego;
      • Rozwój innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości.
     2. Zajęcia rozwijające u uczniów LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy:
      • Laboratorium biologiczno-chemiczne;
      • Zajęcia wyrównawcze z matematyki;
      • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki;
      • Zajęcia dodatkowe Geogebra;
      • Zajęcia z robotyki;
      • Programowanie;
      • Zajęcia z fizyki metodą eksperymentu;
      • Z kynologią na Ty - koło naukowe;
      • Zajęcia dodatkowe z biologii;
      • Zajęcia dodatkowe z fizyki;
      • Zajęcia dodatkowe z chemii;
      • Zajęcia dodatkowe z geografii.
     3. Podniesienie u uczniów LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz właściwych postaw                  i umiejętności niezbędnych na rynku pracy:
      • Kompetencje cyfrowe;
      • Zajęcia wyrównawcze z matematyki;
      • Zajęcia rozwijające z matematyki;
      • Koło zainteresowań Geogebra;
      • Chemia i biologia w doświadczeniach;
      • Kreatywna lekcja przedsiębiorczości;
      • Spotkania z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły.
    1. Zajęcia rozwijające u uczniów LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego kompetencje kluczowe na rynku pracy w postaci porozumiewania się językami obcymi oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy:
    • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
    • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego;
    • Zajęcia wyrównawcze z języka hiszpańskiego;
    • Zajęcia rozwijające z języka hiszpańskiego;

    6. Zajęcia rozwijające u uczniów Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im.  Emiliana Konopczyńskiego kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy:

    • Zajęcia wyrównawcze z matematyki;
    • Koło zainteresowań matematyką;
    • Zajęcia  z języka angielskiego;
    • Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego;
    • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego;
    • Koło przedsiębiorczości;
    • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni;
    • Spotkania z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły.

    7. Podniesienie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 34  im. Stanisława Dubois kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy:

    • Zajęcia przyrodniczo – laboratoryjne dla kl. II-III i IV-VI;
    • Koło matematyczne dla kl. II-III i IV-VI;
    • Koło informatyczne dla kl. II-III i IV-VI;
    • Koło j. angielskiego dla kl. II-III i IV-VI;
    • Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla kl. II-III i IV-VI;
    • Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. I-III i IV-VI;
    • Koło chemiczne;
    • Koło biologiczne;
    • Koło fizyczne;
    • Zajęcia wyrównawcze z chemii;
    • Zajęcia wyrównawcze z biologii;
    • Zajęcia wyrównawcze z fizyki;
    • Koło języka niemieckiego;
    • Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego;
    • Rozwój innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości;

    8. Zajęcia rozwijające u uczniów Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego kompetencje kluczowe na rynku pracy w postaci porozumiewania się językami obcymi oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy:

    • Zajęcia wyrównawcze z matematyki;
    • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki;
    • Zajęcia dodatkowe Geogebra;
    • Zajęcia dodatkowe z fizyki;
    • Laboratorium fizyczne;
    • Zajęcia z fizyki prowadzone metodą eksperymentu;
    • Zajęcia z języka angielskiego dla zaawansowanych;
    • Zajęcia z języka angielskiego dla grupy A2/B1;
    • Zajęcia dodatkowe z chemii;
    • Zajęcia dodatkowe z geografii;
    • Zajęcia z języka hiszpańskiego;
    • Zajęcia z języka niemieckiego;
    • Przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność.

    9. Podniesienie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 12  im. Powstańców Śląskich kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy:

    • Koło języka francuskiego kl. V-VIII;
    • Język obcy nie jest mi obcy kl. II-III, IV-VIII;
    • Matematyka jest moją pasją kl. V-VIII;
    • Radzę sobie z matematyką kl. V-VIII;
    • Mały programista kl. III;
    • Koło przyrodnicze Pod mikroskopem prowadzone metodą eksperymentu kl. V-VIII;
    • Po nitce do kłębka - trening kreatywności i innowacyjności kl. III-IV;
    • Działam, tworzę, i organizuję - Trening umiejętności społecznych i pracy w grupie kl. IV-V.

    10. Zajęcia rozwijające u uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka kompetencje kluczowe na rynku pracy w postaci porozumiewania się językami obcymi oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy:

    • Zajęcia z języka angielskiego kl. IV-VI;
    • Zajęcia z języka angielskiego kl. VII-VIII;
    • Zajęcia "Z angielskim za pan brat" kl. III;
    • Matematyka 3D kl. IV-VIII;
    • Mistrz rachunku kl. IV-V;
    • Logiczny świat kl. IV-VIII;
    • Zajęcia Rozwój innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości kl. I-III;
    • Laboratorium matematyczne.

     

     

     

    § 4

    Uczestnicy Projektu

    1. Projekt kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, Szkoły Podstawowej nr 12  im. Powstańców Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 34  im. Stanisława Dubois, Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego, Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego, Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im. Emiliana  Konopczyńskiego.
    2. W Projekcie będzie uczestniczyć minimum:
    • 1721 uczniów (911 dziewcząt, 810 chłopców).
    1. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie uwzględniać zasadę równości szans
     i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn poprzez:
    • wsparcie osób, u których zdiagnozowano potrzebę doskonalenia w celu rozwoju
     u uczniów kompetencji kluczowych,
    • realizację zajęć w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykorzystanie materiałów i metod dostosowanych do ich potrzeb (materiały szkoleniowe i metody szkoleniowe będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych np. druk powiększony, zgodność z WCAG 2.0) – jeżeli
     w projekcie pojawią się osoby niepełnosprawne,
    • poinformowanie wychowawców klas o potrzebie objęcia szczególnym wsparciem uczennic – zachęceniu ich do udziału w zajęciach pozalekcyjnych zgodnych z ich potrzebami, zdolnościami i zainteresowaniami,
    • podczas rekrutacji i realizacji zajęć stosowany będzie język wrażliwy na płeć.

    § 5

    Warunki uczestnictwa

    1. Każdy z Uczestników Projektu, może wziąć udział w kilku zajęciach/szkoleniach.

    2.    Warunkiem uzyskania kompetencji kluczowych przez uczniów/uczennice jest uczestnictwo w zajęciach tj. frekwencja min. 80% i uzyskanie wyższego wyniku z testu ex-post na poziomie minimum 60%.

    3. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązany/na jest do regularnego, punktualnego
    i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, szkoleniach oraz potwierdzania uczestnictwa
    w zajęciach każdorazowo na liście obecności.

    4.  Tylko poważne sprawy rodzinne, wypadki losowe bądź choroba mogą być przyczyną nieobecności uczestnika/uczestniczki projektu na zajęciach.

    5. Każda nieobecność będzie wyjaśniana przez prowadzącego zajęcia, szkolenia
    w porozumieniu z wychowawcą i koordynatorem projektu.

    6.  Każda nieobecność będzie wymagała przedłożenia pisemnego oświadczenia Uczestnika (w przypadku ucznia/uczennicy wymagane będzie pisemne oświadczenie opiekuna prawnego).

    § 6

    Kryteria rekrutacji uczniów

    1. W Projekcie mogą brać udział tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, Szkoły Podstawowej nr 12  im. Powstańców Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 34  im. Stanisława Dubois, Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego, Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego, Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im. Emiliana Konopczyńskiego.   
     Na podstawie zgłoszeń do projektu składanych Koordynatorom Szkolnym, Kierownik Projektu utworzy listy uczestników zajęć.
    2. W przypadku większego zainteresowania zajęciami niż zaplanowana liczba miejsc
     w Projekcie zastosowane zostaną kryteria rekrutacji:
     1. kryterium dla uczniów: średnia z ocen - na zajęcia wyrównawcze preferowani będą uczniowie uzyskujący najsłabsze wyniki, na zajęcia dodatkowe preferowani będą uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki; w ramach kryterium przyznane zostanie dodatkowe 10% punktów,
     2. kryterium dla uczniów – preferowanie uczestników zamieszkujących poza Warszawą – przyznane zostanie dodatkowe 10% punktów,
    3. Przed rozpoczęciem zajęć zostanie przeprowadzona analiza potrzeb rozwojowych
     i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów/uczennic w celu dostosowania szczegółowego zakresu wsparcia i formy działań.

     

    §  7

    Procedura przyjmowania zgłoszeń

    1. Zgłoszenie do udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej i wpisanie się na listę rekrutacji prowadzoną przez Koordynatora Szkolnego projektu.
    2. Zapisanie się na listę rekrutacji jest jednoznaczne z faktem zapoznania się z treścią Regulaminu projektu i akceptacją jego postanowień.
    3. Terminy rekrutacji będą podane na terenie szkoły i na stronie internetowej szkoły.
    4. Zapisanie się na listę rekrutacji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
     w Projekcie.

    §  8

    Zasady rekrutacji

    1. W wyniku procesu rekrutacji sporządzone zostaną: lista uczestników Projektu oraz
     w razie zaistnienia takiej potrzeby lista rezerwowa.
    2. Wychowawcy opracują listy uczniów/uczennic i zgłoszą swój udział do Projektu. Koordynator Szkolny utworzy listy rankingowe uczestników. Wychowawcy będą mogli dokonać korekty listy np. wykreślić tych, którzy zapisali się na zbyt dużą liczbę zajęć.
    3. Uczniowie przyjmowani są do Projektu na podstawie złożonych Deklaracji przystąpienia do Projektu. W przypadku uczniów niepełnoletnich Deklaracje przystąpienia do Projektu muszą być podpisane przez opiekuna prawnego (rodzica).
    4. Uczestnicy zakwalifikowani do Projektu zobowiązani będą do złożenia Deklaracji uczestnictwa wg. dostarczonego wzoru i zgody na przetwarzanie danych osobowych.
    5. Uczestnicy przyjęci do Projektu będą zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich wybranych przez siebie na etapie rekrutacji zajęciach Projektu.

    §  9

    Przetwarzanie danych osobowych

    1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Projektu odbywa się zgodnie z ustawą
     o ochronie danych osobowych.
    2. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Uczestników, jest

    a) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, na podstawie obowiązujących przepisów ustawy ochronie danych osobowych.

    b) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

    3.   Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie:

     1. w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
      1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
      2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
      3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
     2. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
      1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
      2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
      3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
      4. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;

    4. Dane osobowe uczestników Projektu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Szkoła badaczy”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

    5. Dane osobowe uczestników Projektu zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu Projekt - Miastu Stołecznemu Warszawa / Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa. Dane osobowe uczestników Projektu mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta.  Dane osobowe uczestników Projektu mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

    6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

    7. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie uczestnicy Projektu udostępnią dane dot. statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;

    8. Dane osobowe uczestników Projektu będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

    9. Uczestnicy Projektu mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@mazovia.pl.

    10.  Uczestnicy Projektu mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

    11. Uczestnicy Projektu mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

     

     

     

     

    § 10

    Rezygnacja z udziału w Projekcie

    1. Rezygnacje z uczestnictwa w Projekcie są możliwe tylko w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia list osób przyjętych do Projektu.
    2. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej do Koordynatora Szkolnego. Na wolne miejsce zostaje zakwalifikowany uczeń/uczennica z listy rezerwowej zgodnie
     z zajmowanym miejscem na liście rezerwowej.

     

    § 11

    Inne postanowienia

    Szkoły objęte wsparciem Projektu (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka, Szkoła Podstawowa nr 12  im. Powstańców Śląskich, Szkoła Podstawowa nr 34  im. Stanisława Dubois, Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, LXXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Emiliana Konopczyńskiego,  Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego, Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 im. Emiliana Konopczyńskiego) zobowiązują się do:

    1. Udostępnienia sal i sprzętu, niezbędnego do realizacji Projektu.
    2. Realizacji rekrutacji do Projektu.
    3. Realizacji spotkań informacyjnych dla rodziców i potencjalnych uczestników Projektu.
    4. Wspierania uczestników Projektu w celu jak najefektywniejszego uczestnictwa
     w projekcie.
    5. Przygotowania harmonogramu szkoleń i zajęć.
    6. Współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia dla uczestników Projektu.
    7. Umieszczenia informacji o realizacji Projektu i współfinansowaniu go przez Unię Europejską na terenie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

    § 12

    Postanowienia końcowe

    1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
    2. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Koordynatora Projektu, który ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację Projektu.
    3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.
    4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 01.09.2019 r.