• Rozporządzenie MEN z dnia 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 2) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1481)

    Prezentacja matura 2021: prezentacja_wrzesien_MATURA_2021_(1).pdf

    Egzaminy maturalne obowiązkowe:
    USTNE:
    • jęz. polski (nie określa się poziomu egzaminu);
    • jęz. obcy nowożytny (nie określa się poziomu egzaminu)
     
    PISEMNE:
    • jęz. polski (poziom podstawowy)
    • jęz. obcy nowożytny (poziom podstawowy) - WYBRANY JĘZYK OBCY, TAKI SAM JAK W CZĘŚĆI USTNEJ
    • matematyka (poziom podstawowy)
    • jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym
     
    W JEDNEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ MOŻNA ZDAWAĆ PIĘĆ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH na poziomie ROZSZERZONYM
     
     
    Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?
    • Do 30 września 2020 r. uczeń składa wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dyrektora szkoły.
    • Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2020/2021 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – może je zgłosić do 7 lutego 2021 r. w ostatecznej deklaracji.
     
    KOMU PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I/LUB FORM EGZAMINU MATURALNEGO ?
    Dostosowanie warunków i/lub form przyznawane jest osobom- na podstawie odpowiedniej dokumentacji osobom, które:
    • posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
    • posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
    • posiadają orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
    • posiadają zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
    • posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
    • w roku szkolnym 2020/2021 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
     • trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
     • zaburzenia komunikacji językowej
     • sytuację kryzysową lub traumatyczną
    • których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemiec), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu
     
    ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: