• Chwytam zmianę. – projekt z funduszy unijnych w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów
    i nauczycieli.

    Szkoła bierze udział w projekcie w ramach którego, nauczyciele dwunastu śródmiejskich szkół, uzyskają lub wzbogacą swoje kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego na szkoleniach i studiach podyplomowych, które później wykorzystają w swojej pracy z uczniami.

    Informacje o projekcie:

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

    Instytucja Zarządzająca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

    Oś Priorytetowa: X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU

    Tytuł projektu: „Chwytam zmianę.”

    Działanie: 10.3. Doskonalenie zawodowe

    Poddziałanie: 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT

    Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018

    Koszt realizacji: 514 1907,20 zł

    Kwota dofinansowania: 397203,80 zł

    Celem głównym  projektu jest podniesienie zdolności systemu doradztwa edukacyjno- zawodowego ośmiu szkół gimnazjalnych i czterech zawodowych z terenu dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy poprzez realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 1256 uczniów (624 kobiet i 632 mężczyzn), uzyskanie i podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych u 135 nauczycieli oraz rozwój współpracy szkól z rynkiem pracy w ciągu dwóch lat trwania projektu. Grupa objęta wsparciem to 1256 uczniów oraz 135 nauczycieli z 12 szkół dzielnicy Śródmieście, w tym 34 osoby z niepełnosprawnością.

    Celami szczegółowymi projektu są:

    Podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno –zawodowych w liczbie 96 osób, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w 12 śródmiejskich szkołach w wyniku udziału w szkoleniach do dnia 31.12.2018r.

    2/ Uzyskanie przez 15 nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego we wspieranych szkołach kwalifikacji doradcy edukacyjno – zawodowego w wyniku udziału w studiach podyplomowych do dnia 31.12.2018r.

    3/ Przygotowanie 1256 uczniów wspieranych szkół do trafnego wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej w wyniku przeprowadzonego doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach utworzonych SPIneK do dnia 31.12.2018r.

    4/Rozwój współpracy 8 śródmiejskich gimnazjów z rynkiem pracy do dnia 31.12.2018r.

    Projekt jest zgodny z celem szczegółowym RPO WM 2014-2020 „Zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego”

    Grupą docelową projektu jest 1256 uczniów: 135 nauczycieli następujących szkół:

    ZS Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego, ZS Poligraficznych im. Marsz. J. Piłsudskiego, Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, Technikum Elektroniczno- Elektryczne, oraz szkoły będące następcami prawnymi dotychczasowych gimnazjów, w tym nowo powstałe Technikum Kinematograficzno- Komputerowe im. K. Kieślowskiego, oddziały gimnazjalne w II LO im. Króla S. Batorego z Oddziałami Integracyjnymi,  XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej, LXVII LO im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego i LXXV LO im. Jana III Sobieskiego, a także uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas VII i VIII (w 2018r.) SP Nr 32, SP Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi,  SP Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi.

    Rekrutacja będzie miała charakter zamknięty i obejmie wszystkich nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i edukacyjnego oraz szkoleń doszkalających i kursów uzupełniających, których uzyskane kompetencje będą następnie wykorzystane do szkolenia uczniów wymienionych szkół. Rekrutacja uczniów również będzie miała charakter zamknięty obejmujący wszystkich uczniów w/w szkół, w tym osoby z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanych działań uczestniczyć będą w szkoleniach doradztwa zawodowego, doskonalenia kompetencji komunikacyjnych, prezentacyjnych, sesjach indywidualnych i grupowych w zakresie coachingu, mentoringu, i pobudzania motywacji.

     

    W ramach projektu odbędą się targi pracy oraz dwie edycje konkursu z zakresu przedsiębiorczości pt. „Jaka praca sie opłaca?” oraz wycieczki studyjne do zakładów pracy i spotkania z pracodawcami.

    Istotą projektu będzie doskonalenie nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, coachingu, mentoringu, prezentacji na poziomie szkoleń i studiów podyplomowych oraz wykorzystanie nabytej przez nich wiedzy w pracy indywidualnej i grupowej z uczniami.

    Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Beata Bielińska-Jacewicz, Koordynator Projektu