• Projekt „Chwytam zmianę” – doradztwo zawodowe dla uczniów.

    Czy wiecie, czym się zajmują: inżynier klastrów GPU, inżynier blockchain, badacz danych, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa czy architekt aplikacji Internetu Rzeczy, specjaliści Big Data, projektant algorytmów AI czy nauczyciel maszyn?
    To zawody całkiem niedalekiej przyszłości. Niektóre, jak analityk Big Data, już funkcjonują na rynku pracy, inne pojawią się już za dwa lata, wg szacunków specjalistów World Economic Forum.

    Dlatego, ważne jest stałe doskonalenie swoich umiejętności zawodowych i miękkich, by bez wysiłku dostosować się do zmieniającego się dynamicznie rynku pracy.

    Drodzy Uczniowie. Jeśli czujecie, że potrzebujecie wsparcia doradcy zawodowego, który pomoże Wam rozpoznać swoje mocne i słabe strony, wrodzone predyspozycje, przekuć pasje i zainteresowania w zawód, czyli wybrać kierunek dalszego kształcenia, oferujemy Wam możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w Waszych szkołach. Zgłoszenia udziału w programie proszę kierować do Konsultantów Szkolnych (informacja w sekretariacie szkoły).

    Informacja o Projekcie:

    „Chwytam zmianę.” to tytuł jednego z dwóch startujących w nowej perspektywie finansowej, projektów realizowanych z funduszy unijnych przez Wydział Oświaty Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Projekt skierowany jest zarówno do uczniów, jak i nauczycieli oraz pedagogów szkolnych, śródmiejskich szkół.

    . -„Mamy bardzo dobre szkoły zawodowe i doświadczone grono pedagogiczne, które zdaje sobie sprawę, że aby dobrze przygotować uczniów  do wejścia na współczesny, dynamiczny rynek pracy, niezbędne jest stałe doskonalenie umiejętności zawodowych. Tym bardziej, że coraz większe znaczenie przypisuje się kompetencjom miękkim, społecznym. I te właśnie umiejętności będą doskonalić nauczyciele i uczniowie w projekcie „Chwytam zmianę.”- mówi Łukasz Kasprzak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście.- „To pozwoli dostosować się młodym ludziom do zawodów, które jeszcze nie istnieją, a za dwa lata, już będą funkcjonować na rynku pracy”.

    ”. W ramach projektu, nauczyciele śródmiejskich szkół, uzyskają lub odświeżą kompetencje doradcy zawodowego na szkoleniach i studiach podyplomowych, które później wykorzystają w swojej pracy z uczniami. Do podniesienia kompetencji uczniów, posłużą sesje indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym z elementami m.in. nowatorskich na tym etapie kształcenia, sesji coachingowych dla uczniów, zajęć z prezentacji i komunikacji międzyludzkiej, grami i zabawami strategicznymi, wizyty w dobrze zorganizowanych zakładach pracy oraz targi pracy, interaktywny portal internetowy, a także możliwość uzyskania indywidualnego doradztwa w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery (SPInKa). SPInKi zostaną uruchomione jeszcze w tym roku szkolnym. Świeżo nabyte umiejętności, młodzież będzie mogła sprawdzić, w planowanych w ramach projektu, dwóch edycjach konkursu pt. „Jaka płaca się opłaca”. Zorganizowane również zostaną dwie edycje śródmiejskich targów pracy „Zawodowcy w gimnazjum”. Wzmacniać będziemy również kreatywność i innowacyjność uczestników oraz uczyć przyszłych pracowników radzenia sobie ze stresem.

    Do projektu przystąpiło dwanaście śródmiejskich szkół. Wśród szkół które będą „chwytać zmianę” są tak renomowane szkoły, jak ZS Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego, ZS Poligraficznych im. Marsz. J. Piłsudskiego, Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, Technikum Elektroniczno- Elektryczne, oraz szkoły będące następcami prawnymi dotychczasowych gimnazjów, w tym nowo powstałe Technikum Kinematograficzno- Komputerowe im. K. Kieślowskiego, oddziały gimnazjalne w II LO im. Króla S. Batorego z Oddziałami Integracyjnymi,  XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej, LXVII LO im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego i LXXV LO im. Jana III Sobieskiego, a także uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas VII i VIII (w 2018r.) SP Nr 32, SP Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi,  SP Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi.

    Partnerem w projekcie jest firma szkoleniowa Explo Barbara Ochman Wiktor Siegel, mająca bogate doświadczenie w zakresie szkoleń dla placówek edukacyjnych oraz bogaty portfel firm i przedsiębiorców z którymi współpracuje. Zapewnia to uczestnikom atrakcyjną ofertę zapoznania się z działającymi na polskim rynku firmami w ramach zaplanowanych ośmiu wycieczek studyjnych. Projekt finansowany jest z Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT. Wartość projektu wynosi 514 907.20 zł. Kwota dofinansowania: 397 203,80 zł. Wkład własny niepieniężny w wysokości 117 703,40 zł wniesie Dzielnica Śródmieście poprzez udostępnienie bazy szkoleniowej. Projekt rozpisany jest na dwa lata, zakończy się w grudniu 2018r.