•                        

    Regulamin projektu „Klucz do potęgi”

    RPMA.10.01.01-14-7358/16

     

    § 1

    Informacje o projekcie

     

    1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe kryteria i tryb przeprowadzania naboru uczniów i nauczycieli do projektu „Klucz do potęgi”.
    2. Projekt, o którym mowa w punkcie 1, jest realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym
     w szkołach zawodowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
    3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w Referacie Funduszy Europejskich i Analiz Warszawa, ul. Wspólna 65a.
    4. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.
    5. Okres realizacji projektu:od 1 października 2017 r. do 30września2019 r.
    6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
    1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt „Klucz do potęgi”, realizowany w ramach umowy nr RPMA.10.01.01-14-7358/16-00, podpisanej pomiędzy Projektodawcą, a Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
    2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin projektu „Klucz do potęgi”.
    3. Projektodawcy – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 43, 00-690 Warszawa.
    4. Uczestniku / uczestniczce projektunależy przez to rozumieć nauczycieli oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego oraz Technikum Elektryczno-Elektroniczne Nr 1 w Warszawie.

     

    §2

    Cele projektu

    Celem Projektu jest rozwijanie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego oraz Technikum Elektryczno-Elektroniczne Nr 1 w Warszawiekompetencji kluczowych, właściwych postaw
    iumiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 459 uczniów (279dziewcząt,180 chłopców), doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 85 nauczycieli (71 kobiet,14mężczyzn), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK do30.09.2019 r.

     

    § 3

    Działania

    W ramach Projektu będą prowadzone następujące zajęcia:

     1. Podniesienie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych narynku pracy:
    • Zajęcia logopedyczne dla I klasy;
    • Zajęcia wyrównawcze z matematyki;
    • Zajęcia zmyślne ruchy rozwijające umysł dla kl I;
    • Koło zainteresowań Robotyka dla klas II-VI;
    • Koło zainteresowań Teatralne zabawy słowem w j.angielskim dla klas II-VI;
    • Projekt edukacyjny „Lekcje z klasą”dla klas IV-VI;
    • Zajęcia przyrodnicze dodatkowe dla uczniów realizowane metodą eksperymentu;
    • Wielka gra-gry edukacyjne;
    • Zajęcia wyrównawcze z matematyki;
    • Zajęcia wyrównawcze z j. francuskiego;
    • Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego;
    • Zajęcia wyrównawczez geografii;
    • Zajęcia wyrównawcze z chemii;
    • Koło zainteresowań z przedsiębiorczości;
    • Projekt edukacyjny Czym skorupka…;
    • Warsztaty filmowe.
     1. Rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego oraz Technikum Elektryczno-Elektroniczne Nr 1 w Warszawie:
      • TIK w szkole - wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć;
      • Prezentacja PREZI – poziom podstawowy;
      • Prezentacja PREZI – poziom zaawansowany;
      • Kurs montażu filmowego;
      • Nauczanie metodą eksperymentu;
      • Równościowe nauczanie;
      • Indywidualizacja w procesie nauczania.
     2. Zajęcia rozwijające u uczniów Technikum Elektryczno- Elektroniczne
      Nr 1 kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy:
      • Zajęcia wyrównawcze z matematyki;
      • Koło zainteresowań matematyką;
      • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
      • Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego;
      • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego zawodowego;
      • Koło przedsiębiorczości -autorski program realizowany we współpracy
       z podmiotami zewnętrznymi;
      • Projekt edukacyjny "Lekcje z klasą";
      • Cykl spotkań we współpracy z GPW, SGGW, SGH.
     3. Zajęcia rozwijające u uczniów LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz postaw przedsiębiorczych, kreatywności i umiejętności pracy w grupie:
      • Kompetencje cyfrowe;
      • Zajęcia wyrównawcze z matematyki;
      • Zajęcia rozwijające z matematyki;
      • Koło zainteresowań – Geogebra - warsztaty jak się uczyć matematyki;
      • Chemia i biologia w doświadczeniach;
      • Kreatywna lekcja przedsiębiorczości;
      • Cykl spotkań we współpracy z GPW, SGGW, SGH.
    1. Zajęcia rozwijające u uczniów LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego kompetencje kluczowe na rynku pracy w postaci porozumiewania się językami obcymi oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy:
    • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
    • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego;
    • Zajęcia wyrównawcze z języka hiszpańskiego;
    • Zajęcia rozwijające z języka hiszpańskiego;
    • Projekt edukacyjny - "Młodzi kreatywni";
    • Projekt edukacyjny - "Lekcje z klasą”.

     

     

     

     

    § 4

    Uczestnicy projektu

    1. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieliSzkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego oraz Technikum Elektryczno-Elektroniczne Nr 1 w Warszawie.
    2. W Projekcie będzie uczestniczyć minimum:
    • 85 nauczycieli (71 kobiet,14mężczyzn),
    • 459 uczniów (279 dziewcząt,180 chłopców).
    1. Rekrutacja uczestników projektu będzie uwzględniać zasadę równości szans
     i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn poprzez:
    • wsparcie osób, u których zdiagnozowano potrzebę doskonalenia w celu rozwoju
     u uczniów kompetencji kluczowych,
    • zapewnienie dostępności wsparcia dla osób wychowujących dzieci - wsparcie będzie udzielane w terminach dostosowanych do ich potrzeb,
    • realizację zajęć w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykorzystanie materiałów i metod dostosowanych do ich potrzeb (materiały szkoleniowe i metody szkoleniowe będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych np. druk powiększony, zgodność z WCAG 2.0) – jeżeli
     w Projekcie pojawią się osoby niepełnosprawne,
    • poinformowanie wychowawców klas opotrzebie objęcia szczególnym wsparciem uczennic–zachęceniu ich do udziału w zajęciach pozalekcyjnych zgodnych z ichpotrzebami,zdolnościami i zainteresowaniami,
    • podczas rekrutacji i realizacji zajęć stosowany będzie język wrażliwy na płeć.

    § 5

    Warunki uczestnictwa

    1. Każdy z uczestników projektu, może wziąć udział w kilku zajęciach/szkoleniach.
    2. Warunkiem ukończenia projektu dla uczniów/uczennic jest uczestnictwo w zajęciach
     tj. frekwencja min.80% i zaliczenie testu na zakończenie semestru.
    3. Warunkiem ukończenia projektu dla nauczycieli/nauczycielek biorących udział
     w szkoleniach jest uczestnictwo w zajęciach tj. frekwencja min.80% i
     pozytywny wynik testu przeprowadzanego na koniec szkolenia.
    4. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/na jest do regularnego, punktualnego
     i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, szkoleniach oraz potwierdzania uczestnictwa
     w zajęciach każdorazowo na liście obecności.
    5. Tylko poważne sprawy rodzinne, wypadki losowe bądź choroba mogą być przyczyną nieobecności uczestnika/uczestniczki projektu na zajęciach.

     

    § 6

    Kryteria rekrutacji uczniów

    1. W Projekcie mogą brać udział tylko uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego oraz Technikum Elektryczno-Elektroniczne Nr 1 w Warszawie.
    2. Na podstawie zgłoszeń do Projektu składanych Koordynatorom Szkolnym, Kierownik Projektu utworzy listy uczestników zajęć.
    3. W przypadku większego zainteresowania zajęciami niż zaplanowana liczba miejsc
     w Projekcie zastosowane zostaną kryteria rekrutacji:
     1. kryterium dla uczniów: średnia z ocen - na zajęcia wyrównawcze preferowani będą uczniowie uzyskujący najsłabsze wyniki, na zajęcia dodatkowe preferowani będą uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki; w ramach kryterium przyznane zostanie dodatkowe 10% punktów,
     2. kryterium dla uczniów i nauczycieli – preferowanie uczestników zamieszkujących poza Warszawą–przyznane zostanie dodatkowe 10% punktów,
     3. kryterium dla nauczycieli – preferowanie kobiet - przyznanie dodatkowych 10% punktów.
    4. Przed rozpoczęciem zajęć zostanie przeprowadzona analiza potrzeb rozwojowych
     i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów/uczennic w celu dostosowania szczegółowego zakresu wsparcia i formy działań.

     

    § 7

    Przebieg rekrutacji

    1. Informacja o rekrutacji uczestników do Projektu zostanie udostępniona:
    1. na stronie internetowej szkół objętych wsparciem projektu,
    2. podczas spotkania informacyjnego Koordynatora Projektu z Koordynatorami Szkolnymi,
    3. podczas zebrań szkolnych przez wychowawców - rodzicom,
    4. podczas lekcji przez nauczycieli i wychowawców - uczniom,
    5. podczas zebrań Koordynatora Szkolnego i dyrekcji – nauczycielom,
    6. w sekretariacie uczniowskim szkół objętych wsparciem projektu,
    7. w Biurze Projektu, przy ul. Wspólnej 65a w Warszawie.

     

    §  8

    Procedura przyjmowania zgłoszeń

    1. Zgłoszenie do udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej iwpisanie się na listę rekrutacji prowadzoną przez Koordynatora Szkolnego projektu.
    2. Zapisanie się na listę rekrutacji jest jednoznaczne z faktem zapoznania się z treścią Regulaminu projektu i akceptacją jego postanowień.
    3. Terminy rekrutacji będą podane na terenie szkoły i na stronie internetowej szkoły.
    4. Zapisanie się na listę rekrutacjinie jest równoznaczne z zakwalifikowaniemdo udziału
     w Projekcie.

    §  9

    Zasady rekrutacji

    1. W wyniku procesu rekrutacji sporządzone zostaną: lista uczestników projektu oraz
     w razie zaistnienia takie potrzeby lista rezerwowa.
    2. Wychowawcy opracują listy uczniów/uczennic i zgłoszą swój udział do Projektu. Koordynator Szkolny utworzy listy rankingowe uczestników. Wychowawcy będą mogli dokonać korekty listy np. wykreślić tych,którzy zapisali się na zbyt dużą liczbę zajęć.
    3. Zamieszczenie informacji o wynikach rekrutacji nastąpi w sekretariacie uczniowskim szkół objętych wsparciem projektu, najpóźniej po upływie 5 dni roboczych po zakończeniu okresu rekrutacji.
    4. Uczniowie przyjmowani są do Projektu na podstawie złożonych Deklaracji przystąpienia do projektu. W przypadku uczniów niepełnoletnich Deklaracje przystąpienia do projektu muszą być podpisane przez opiekuna prawnego (rodzica).
    5. Uczestnicy zakwalifikowani do Projektu zobowiązani będą do złożenia Deklaracji uczestnictwa wg. dostarczonego wzoru i zgody na przetwarzanie danych osobowych.
    6. Uczestnicy przyjęci do Projektu będą zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich wybranych przez siebie na etapie rekrutacji zajęciach Projektu.
    7. Nauczyciele przyjmowani będą do Projektu na podstawie złożonych Deklaracji uczestnictwa w projekcie do Koordynatora Szkolnego projektu.
    8. Nauczycieli do udziału w Projekcie może zgłosić dyrektor szkoły.

     

    §  10

    Przetwarzanie danych osobowych

    1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
    2. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest:
     1. Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
     2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
    3. Podanie danych przez uczestnika jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
    4. Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
    5. Uczestnik projektu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania  oraz usunięcia.

     

    § 11

    Rezygnacja z udziału w projekcie

    1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie na etapie rekrutacji jest możliwa w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia list osób przyjętych do projektu.
    2. Rezygnację należy złożyć w formie ustnej lub pisemnej do Koordynatora Szkolnego.Na wolne miejsce zostaje zakwalifikowany uczeń/uczennica z listy rezerwowej zgodnie
     z zajmowanym miejscem na liście rezerwowej.
    3. Informacja o przyjęciu ucznia/uczennicy na listę uczestników projektu zostanie wywieszona w sekretariacie uczniowskim szkół objętych wsparciem projektu.

     

    § 12

    Inne postanowienia

    1. Szkoły objęte wsparciem projektu (Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego, Technikum Elektryczno-Elektroniczne Nr 1 w Warszawie), zobowiązują się do:
    1. Udostępnienia sal i sprzętu, niezbędnego do realizacji Projektu.
    2. Realizacji rekrutacji do Projektu.
    3. Realizacji spotkań informacyjnych dla rodziców i potencjalnych uczestników Projektu.
    4. Wspierania uczestników Projektu w celu jak najefektywniejszego uczestnictwa
     w projekcie.
    5. Przygotowania harmonogramu szkoleń i zajęć.
    6. Współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia dla uczestników projektu.
    7. Umieszczenia informacji o realizacji Projektui współfinansowaniu go przez Unię Europejską na terenie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

     

    § 13

    Postanowienia końcowe

    1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
    2. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Koordynatora Projektu, który ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację projektu.
    3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.
    4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 r.

     

    Regulamin_projektu_-_1.09.2019.docx